การพัฒนาระบบเชื่อมต่อสายใยแก้ว

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงจำนวน 8 โครงการมูลค่า 4,300 ล้านบาทโดยมีการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอาเซียน อีกโครงการหนึ่งคือการพัฒนา Advanced Data Big Data Center และดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งมีมูลค่า 2,040 ล้านบาทโดยการลงทุนของหน่วยงานของรัฐและการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอล

สำหรับ Internet of Things (IoT) โดยงบประมาณที่มีอยู่คือ ยังไม่ได้ตัดสินใจ โครงการอื่น ๆ ได้แก่ การสร้างศูนย์ทดสอบ 5G, การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลและสถาบัน IoT มูลค่ารวม 1.8 พันล้านบาท ในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณจำนวน 1.74 พันล้านบาท โครงการอื่น ๆ จำนวน 6 โครงการมูลค่า 815 ล้านบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนา IoT เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติมูลค่า 3,550 ล้านบาท