สั่งเด้ง’ปลัด-รองปลัดพม.’ เปิดทางสอบทุจริตเงินคนจน

“บิ๊กตู่”เซ็นสั่งย้าย”พุฒิพัฒน์-ณรงค์” ปลัด-รองปลัดพม.เข้ากรุนั่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกฯ ระหว่างสอบทุจริตเงินอุดหนุนของ พม. “บิ๊กฉัตร”เรียกรายงานตัว 26 ก.พ. เมื่อวันที่ 23 ก.พ.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 52/2561 มีคำสั่งให้ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

และนายณรงค์ คงคำ รองปลัด พม. มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
 โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กรณีตรวจพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงมาแล้ว ผลการสืบสวนตรวจพบความผิดปกติจริง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

โดยที่ความผิดปกติดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ และอาจเกี่ยวพันกับข้าราชการในวงกว้าง ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว มีความถูกต้องและเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และนายณรงค์ คงคำ รองปลัดกระทรวงฯ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ในระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั้ง 2 รายปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้อยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews